PCS – Port Community System

PCS

PCS

เป็นระบบการจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ ดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นเครือข่ายข้อมูลการขนส่งทางทะเลของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 โครงการงานจ้างดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) การท่าเรือแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 อาคารที่ทำการ กทท. โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอ ผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 2567 แผนการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2567 ความก้าวหน้าโครงการ และการบริหารความเสี่ยงโครงการ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ

ดูเพิ่มเติม

ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567

ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 โครงการงานจ้างดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) การท่าเรือแห่งประเทศไทย วันที่ 19 มิถุนายน  2567 เวลา 13.30 – 16.00  น. ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอ ผลการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2567 แผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2567 ความก้าวหน้าโครงการ และการบริหารความเสี่ยงโครงการ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ

ดูเพิ่มเติม

ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567

ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) จัดการประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมชั้น 16 ห้อง 1601 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอ ผลการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2567 แผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2567 ความก้าวหน้าโครงการ...

ดูเพิ่มเติม

แผนการดำเนินงาน