PCS – Port Community System

PCS

การประชุม “คณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย”

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) จัดการประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้า“คณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย” เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอรายละเอียดของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ ขอบเขตการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน PCS คืออะไร หน้าที่ของคณะทำงาน และ Conceptual Design ต่อคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบ PCS