PCS – Port Community System

PCS

ความเป็นมาของโครงการ

           ระบบ Port Community System หรือ PCS เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูล ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน ในกลุ่มของการขนส่งทางทะเล เรียกได้ว่า “ชุมชนท่าเทียบเรือ” หรือ Port Community ที่เป็นระบบดิจิทัล เป็นหลัก

               ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลของ ชุมชนท่าเทียบเรือ จะมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ผู้ส่งข้อมูล ผู้รับข้อมูล และข้อมูลที่รับ-ส่งกัน ซึ่งบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ อาจจะเป็นทั้ง ผู้ส่งข้อมูล และผู้รับข้อมูล ก็ได้

จากการศึกษาการแลกเปลี่ยนข้อมูลของชุมชนท่าเทียบเรือของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาใน 3 เรื่องหลัก คือ
     เรื่องแรก “ข้อมูล” มีการส่งข้อมูลซ้ำซ้อนหลายครั้ง และมาจากหลายแห่ง ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้รับมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความสับสน
     เรื่องที่สอง “เวลา” เมื่อข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลได้รับไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดการวางแผนการรับ-ส่งตู้สินค้าไม่ตรงตามเวลาที่จะเกิดขึ้นจริง ทำให้เสียเวลารวมทั้งผู้รับปลายทางที่ได้รับสินค้าไม่ตรงตามเวลาก็อาจจะมีผลกระทบต่อการผลิตและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
     เรื่องที่สาม “ค่าใช้จ่าย” เมื่อมีการรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลหรือค่าเดินทางไปรับสินค้า อีกทั้งหากโรงงานได้รับสินค้า ไม่ตรงตามเวลา อาจทำให้สูญเสียรายได้ หรือเกิดค่าปรับจากการผลิตล่าช้า

          การที่ประเทศไทยจะนำระบบ PCS มาใช้งานเหมือนกับหลายประเทศทั่วโลก ทั้งฝั่งยุโรป อเมริกา หรือ เอเชีย เช่น ประเทศสิงคโปร์ ชึ่งเป็น ท่าเทียบเรือที่อยู่ใกล้ ประเทศไทย กลุ่มประเทศเหล่านั้นได้นำระบบ PCS มาใช้งาน นานมากกว่า 20 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในชุมชน ท่าเทียบเรือ ส่งผลให้ท่าเทียบเรือเหล่านั้นมีการขนส่งสินค้าทางทะเลที่คล่องตัว สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีการหมุนเวียนตู้สินค้าภายในท่าเทียบเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท่าเทียบเรือสามารถรับตู้สินค้าได้มากขึ้น