PCS – Port Community System

PCS

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ ต้องผ่านการสมัครเป็นสมาชิกและใช้งานได้ตามสิทธิที่ได้รับ

คำตอบ กทท. จะพิจารณาภายหลังจากพัฒนาระบบ PCS แล้วเสร็จ

คำตอบ ระบบมีการออกแบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามแนวทางมาตรฐานสากล เช่น การติดตั้ง Firewall ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านเข้าออกระบบเครือข่าย เป็นต้น

คำตอบ สามารถทำงานได้ เนื่องจากมีระบบสำรอง ( Disaster Recovery Site : DR Site )