PCS – Port Community System

PCS

ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนกันยายน 2565

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) จัดการประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนกันยายน 2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565  ณ ห้องประชุม ชั้น 16 ห้อง 1601 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอ ผลการดำเนินงาน ในเดือนกันยายน 2565 แผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2565 ความก้าวหน้าโครงการ และการบริหารความเสี่ยงโครงการ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ