PCS – Port Community System

PCS

ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนสิงหาคม 2565

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) จัดการประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนสิงหาคม 2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 ห้อง 1601 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอรายละเอียดของรายงาน Conceptual Design ทั้งในส่วนงานฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ