PCS – Port Community System

PCS

ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนกรกฎาคม 2565

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) จัดการประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 ห้อง 1601 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอผลการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2565 แผนการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2565 ความก้าวหน้าโครงการ และการบริหารความเสี่ยงโครงการ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ