PCS – Port Community System

PCS

ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน 2565

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) จัดการประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 ห้อง 1604 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 2565 แผนการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2565 ความก้าวหน้าโครงการ และการบริหารความเสี่ยงโครงการ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ