PCS – Port Community System

PCS

ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน 2565

      การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) จัดการประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน 2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 ห้อง 1604 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอผลการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2565 แผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2565 ความก้าวหน้าโครงการ และการบริหารความเสี่ยงโครงการ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ