PCS – Port Community System

PCS

ประชุม การเชื่อมโยง PCS กับ กรมศุลกากร

ประชุม การเชื่อมโยง PCS กับ กรมศุลกากร วันที่ 11 ม.ค. 67 เวลา 10:00-12:00 น. ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่าเรือคลองเตย