PCS – Port Community System

PCS

ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) จัดการประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมชั้น 16 ห้อง 1601 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอ ผลการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2567 แผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2567 ความก้าวหน้าโครงการ และการบริหารความเสี่ยงโครงการ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ