PCS – Port Community System

PCS

ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567

โครงการงานจ้างดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) การท่าเรือแห่งประเทศไทย วันที่ 19 มิถุนายน  2567 เวลา 13.30 – 16.00  น. ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอ ผลการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2567 แผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2567 ความก้าวหน้าโครงการ และการบริหารความเสี่ยงโครงการ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ