PCS – Port Community System

PCS

ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

โครงการงานจ้างดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) การท่าเรือแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 อาคารที่ทำการ กทท. โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอ ผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 2567 แผนการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2567 ความก้าวหน้าโครงการ และการบริหารความเสี่ยงโครงการ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ