PCS – Port Community System

PCS

ประชุม กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับสมาคม BSAA

ประชุม กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับสมาคม BSAA 

ในวันที่ 05 มีนาคม 2567 เวลา 10:00-12:00 สถานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย ชั้น13 ห้อง 1301