PCS – Port Community System

PCS

ประชุม เริ่มต้นโครงการฯ (Kick-Off Project) โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ PCS

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) จัดการประชุมเริ่มต้นโครงการฯ (Kick-Off Project) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 ห้อง 1604 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอแผนการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย แนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการให้งานสำเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลา ที่กำหนด และแผนการดำเนินงานโครงการโดยละเอียด ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ