PCS – Port Community System

PCS

ประโยชน์ของโครงการ

       ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ คือ การท่าเรือฯ จะมีระบบ Port Community System (PCS) ที่เป็น Platform ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) กับการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า เจ้าของสายการเดินเรือ ผู้ประกอบการรถบรรทุก ผู้นำเข้าส่งออก/ตัวแทนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร การรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมเจ้าท่าอีกทั้งเป็นการรองรับการเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window (NSW) และระบบ PCS อื่น ๆ ในอนาคตตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวก การให้บริการแก่ทุกภาคส่วน อันจะส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ