Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

  ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

  ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 โครงการงานจ้างดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) การท่าเรือแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 อาคารที่ทำการ กทท. โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอ ผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 2567 แผนการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2567 ความก้าวหน้าโครงการ และการบริหารความเสี่ยงโครงการ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ

 • ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567

  ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567

  ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 โครงการงานจ้างดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) การท่าเรือแห่งประเทศไทย วันที่ 19 มิถุนายน  2567 เวลา 13.30 – 16.00  น. ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอ ผลการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2567 แผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2567 ความก้าวหน้าโครงการ และการบริหารความเสี่ยงโครงการ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ

 • ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567

  ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567

  ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) จัดการประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมชั้น 16 ห้อง 1601 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอ ผลการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2567 แผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2567 ความก้าวหน้าโครงการ และการบริหารความเสี่ยงโครงการ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ

 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS)

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS)

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) จัดการประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมชั้น 17 ห้อง 1701 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอ ผลการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2567 แผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2567 ความก้าวหน้าโครงการ และการบริหารความเสี่ยงโครงการ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ

 • กลุ่มกิจการค้าร่วมฯ ประชุม Demo Session ให้กับคณะกรรมการฯ และคณะทำงาน PCS

  กลุ่มกิจการค้าร่วมฯ ประชุม Demo Session ให้กับคณะกรรมการฯ และคณะทำงาน PCS

  กลุ่มกิจการค้าร่วมฯ ประชุม Demo Session ให้กับคณะกรรมการฯ และคณะทำงาน PCS กลุ่มกิจการค้าร่วมฯ ประชุม Demo Session ให้กับคณะกรรมการฯ และคณะทำงาน PCS เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 ห้อง 1701 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

 • ประชุมหารือภายในระหว่าง ศทส. และ กบช. เพื่อหาแนวทางสำหรับการลงทะเบียน และการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานระบบ PCS ผ่าน NSW เพื่อเข้าใช้งานระบบ e-Tracking

  ประชุมหารือภายในระหว่าง ศทส. และ กบช. เพื่อหาแนวทางสำหรับการลงทะเบียน และการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานระบบ PCS ผ่าน NSW เพื่อเข้าใช้งานระบบ e-Tracking

  ประชุมหารือภายในระหว่าง ศทส. และ กบช. เพื่อหาแนวทางสำหรับการลงทะเบียน และการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานระบบ PCS ผ่าน NSW เพื่อเข้าใช้งานระบบ e-Tracking ประชุมหารือภายในระหว่าง ศทส. และ กบช. เพื่อหาแนวทางสำหรับการลงทะเบียน และการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานระบบ PCS ผ่าน NSW เพื่อเข้าใช้งานระบบ e-Tracking วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09:30 น. – 12:00 น. ห้องประชุมชั้น15 อาคาร120 ปี กรมศุลกากร

 • ประชุม กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับสมาคม BSAA

  ประชุม กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับสมาคม BSAA

  ประชุม กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับสมาคม BSAA ประชุม กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับสมาคม BSAA  ในวันที่ 05 มีนาคม 2567 เวลา 10:00-12:00 สถานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย ชั้น13 ห้อง 1301

 • ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมีนาคม 2567

  ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมีนาคม 2567

  ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมีนาคม 2567 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) จัดการประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมชั้น 16 ห้อง 1601 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอการจัดทำแผน 0% และแผนทั้งส่วนงานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ผลการดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2567 แผนการดำเนินงานเดือนเมษายน 2567 ความก้าวหน้าโครงการ และการบริหารความเสี่ยงโครงการ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ

 • ประชุมเรื่อง PCS : Confirm EDI – MD แบบ Online

  ประชุมเรื่อง PCS : Confirm EDI – MD แบบ Online

  ประชุมเรื่อง PCS : Confirm EDI – MD แบบ Online วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13:30 น. – 15:00 น. กับ กรมเจ้าท่า

 • ประชุม เรื่องงานการเชื่อมโยงข้อมูล TRUCK QUEUE

  ประชุม เรื่องงานการเชื่อมโยงข้อมูล TRUCK QUEUE

  ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมีนาคม 2567 ประชุม เรื่องงานการเชื่อมโยงข้อมูล TRUCK QUEUE วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10:00-12:00 ที่ บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด